ABSURDO s.r.o. - absurdo.eu
Všeobecné obchodní podmínky

Datum přidání 11.07 2010

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ABSURDO s.r.o. 

 

 1. Úvodní ustanovení 

 

 Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím (společností ABSURDO s.r.o. jako provozovatelem internetových obchodů) na straně jedné a kupujícím (fyzickou osobou, fyzickou osobou - podnikatelem, právnickou osobou) na straně druhé při prodeji zboží prostřednictvím internetových obchodů provozovaných společností ABSURDO s.r.o. 

 

 2. Objednávka zboží, kupní smlouva, kupní cena 

 

 Objednávku zboží z internetových obchodů společnosti ABSURDO s.r.o. je třeba uskutečnit prostřednictvím e-shopů na příslušných internetových stránkách provozovaných společností ABSURDO s.r.o., a to v českém jazyce. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech příslušným objednávkovým formulářem předepsaných údajů. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našich internetových obchodech a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 

 

 Objednávka zboží je závazná. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a s podmínkami ohledně platby kupní ceny a dopravy zboží uvedenými na příslušných internetových stránkách provozovaných společností ABSURDO s.r.o. a že s nimi souhlasí. 

 

 Objednávku je možné před předáním zboží k doručení kupujícímu zrušit, to však pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím učiněné e-mailem na e-mailovou info@absurdo.eu. 

 

 Doručení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí informativním e-mailem zaslaným na platný e-mail uvedený kupujícím v příslušném objednávkovém formuláři. 

 

 Kupní cena na příslušných internetových stránkách provozovaných společností ABSURDO s.r.o. u jednotlivých druhů zboží je uvedena včetně DPH a je konečná. Pro příslušnou objednávku platí kupní cena uvedená u příslušného zboží na příslušných internetových stránkách provozovaných společností ABSURDO s.r.o. v den učinění objednávky kupujícím. 

 

 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám. 

 

 Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu. 

3. Poštovné

Pří objednávce nad 2 000 Kč vč. DPH je dopravné a balné zdarma. V ostatních případech činí 99 Kč. Zboží je expedováno zejména prostřednictvím služby GLS.

 

 4. Vady zboží, reklamace, záruka 

 

 Prodávající kupujícímu doporučuje zboží po doručení ihned prohlédnout a zjistí–li, že má zboží vady,oznámit to bez zbytečného odkladu písemně prodávajícímu. Při uplatnění reklamace je nutno předložit kopii dokladu o koupi zboží vadného zboží a popsat vady.

 

 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě reklamace zboží kupujícím prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

 

 Kupující při uplatnění záruky má jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

 Pokud se vada zboží projeví v prvních 6 měsících od převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, zejména poštovného, v nutné výši.

 

  Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé během přepravy zboží kupujícímu. Tyto škody je třeba řešit s dopravcem při doručení zboží kupujícímu. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, u potravinářského zboží je záruční doba 8 dní. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží, které se rychle kazí, odpovídá prodávající jen za vady, které existují v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

 

 

 

 Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

 

 

 V případě kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který není spotřebitelem, se odpovědnost za vady neřídí uvedeným výše v tomto čl. 3, avšak řídí se zákonem č. 5131991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

 

  Práva z odpovědnosti za vady se v každém případě uplatňují u společnosti ABSURDO s.r.o. Vadné zboží spolu s kopií či originálem dokladu o koupi zboží a popisem vady je kupující povinen doručit prodávajícímu na adresu: 

 

 ABSURDO s.r.o. 
 Petra Veihandová
 Skupova 2524/15
 440 01 Louny

 

 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.czv

 

 5. Odstoupení od kupní smlouvy 

 

 Kupující, který je v předmětném vztahu z kupní smlouvy spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující v uvedené lhůtě od smlouvy odstoupí, je povinen zaslal zboží zpět prodávajícímu bez nároku na úhradu související s náklady spojenými s odesláním zboží prodávajícím kupujícímu a následným vrácením zboží kupujícím prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží, které nebude nijak použité ani poškozené, bude v původním obalu a bude obsahovat veškeré příslušenství, vrátí prodávající kupujícímu zpět kupní cenu, byla-li již zaplacena. Za tím účelem je kupující povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který má být kupní cena vrácena. 

 

  6. Obchodní sdělení 

 

 Společnost ABSURDO s.r.o. používá k propagaci svého zboží šíření obchodních sdělení. Obchodní sdělení jsou zasílána pouze kupujícím, kteří k tomu poskytli předchozí souhlas. Souhlasem se rozumí potvrzení zaškrtnutého příslušného políčka při odesílání objednávkového formuláře pro koupi zboží v internetových obchodech společnosti ABSURDO s.r.o. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat formou sdělení společnosti ABSURDO s.r.o. Každé obchodní sdělení obsahuje e-mailovou adresu, na které je možné tento souhlas kdykoliv odvolat. 

 

 7. Ochrana osobních údajů 

 

 Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 1012000 Sb. ve znění pozdějších změn. Kupující učiněním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů prodávajícím v databázi prodávajícího pro účely kupní smlouvy a s tím související účely (vedení účetnictví, marketingové účely apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

 

 Pokud kupující nakupuje jako fyzická osoba, požaduje prodávající při registraci uvést následující údaje:

 

 Jméno a příjmení
 Bydliště
 Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 Telefonické spojení
 Elektronickou adresu (e-mail) 

 

 Pokud kupující nakupuje jako právnická osoba, požaduje prodávající při registraci uvést následující údaje:

 

 Název firmy
 Sídlo
 Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 IČ
 DIČ - pokud je plátcem DPH
 Telefonické spojení
 Elektronickou adresu (e-mail)

 

 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího změnit či odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, s čímž kupující souhlasí. 

 

 8. Závěrečná ustanovení 

 

 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7. 2011 a platí pro kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek zboží kupujících učiněných v době platnosti a účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek. 

 

 V Praze dne 31.1.2021 

 

  ABSURDO s.r.o

 

 

 

 

« zpět na seznam článků


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově

Novinky

23.02 2022

FORAMEN  - NOVINKA v naší nabídce

  více info

06.09 2021

Provozní doba mezi svátky

  více info

05.09 2021

Nové akční nabídky Září - Říjen jsou již k dispozici

  více info

05.09 2021

OD 1.10. ZMĚNA CEN ZA DOPRAVU

  více info

23.08 2021

APF Fluoride gel 450 ml opět v nabídce. 

  více info