ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Menu
Menu

Zásady zpracování osobních údajů

 • ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • (dále jen „Zásady“)
 •  
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), účinné od 25.5.2018, nově upravuje ochranu osobních údajů.
 •  
 • V těchto Zásadách naleznete souhrn informací o zpracování osobních údajů Správcem.
 •  
 • Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a byly vypracovány v souladu s GDPR a budou čas od času aktualizovány.
 1. Správce osobních údajů
 • ABSURDO s.r.o.

se sídlem Praha - Strašnice, Pod altánem 9/105, PSČ 100 00

IČ 241 27 591

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 181092

Tel: 777 269 454, 773 229 463

 • E-mail: info@absurdo.eu

 

Správce je provozovatelem internetových stránek www.absurdo.eu.

 

 1. Zpracování osobních údajů
 • Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

 

 • identifikační, adresné a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ))
 • údaje, které Správce zpracovává automaticky (zejména IP adresa, cookies)
 • komunikace mezi Vámi a Správcem (zejména e-mailová komunikace, záznamy telefonických hovorů, zápisy osobní komunikace)
 • informace o uskutečněných obchodech mezi Vámi a Správcem

 

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů a účelem zpracování je:

 

 • uzavření a plnění kupní smlouvy

 

Převážnou část osobních údajů Správce potřebuje proto, aby s Vámi mohl uzavřít kupní smlouvu, doručit Vám zboží apod. Pokud byste Správci potřebné osobní údaje neposkytli, nemohlo by dojít k uzavření kupní smlouvy.

 

 • oprávněný zájem

 

Na základě oprávněného zájmu Správce zpracovává zejména cookies. Na základě oprávněného zájmu může Správce svým zákazníkům zasílat obchodní sdělení. Z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů Správce (např. pro případy řešení sporů právní cestou) může Správce taktéž zpracovávat osobní údaje.

 

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku (blíže viz níže v čl. 3 „Informace o právech subjektů údajů“).

 

 • souhlas

 

Správce Vám může na základě Vašeho souhlasu zasílat obchodní sdělení (e-mailem či poštou). Zákazníkům může Správce zasílat obchodní sdělení i bez získání souhlasu, na základě oprávněného zájmu.

 

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud si nepřejete, aby Vám Správce nadále zasílal obchodní sdělení na základě oprávněného zájmu, sdělte to Správci na některý z výše uvedených kontaktních údajů, sdělení již dále dostávat nebude.

 

Cookies

 

Cookies jsou malé datové soubory, který jsou odeslány z webové stránky do Vašeho zařízení. V zařízení je soubor uložen a při každé další návštěvě webové stránky se odešle zpět. Soubor cookie tak umožní webové stránce např. rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili, či jaké jsou Vámi uložené preference.

 

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je nastavuje na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jsou nastaveny organizací, která je vlastníkem webových stránek, které navštěvujete.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, které navštěvujete, např. mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností.

Dále je cookies možné členit podle doby platnosti na:

 • Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – ukládají se pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – tento typ cookies se ukládá ve Vašem zařízení po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie.

Jaké cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické (první strany, krátkodobé) - zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení apod.
 • Statistické a diagnostické (první i třetí strany, dlouhodobé) - jsou využity ke generování statistik o používání webu.
 • Reklamní (první i třetí strany, dlouhodobé) - jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů.

 

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít např. na stránce www.aboutcookies.org.

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, může se stát, že stránky nebude možné používat.

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání příslušné kupní smlouvy mezi Vámi a Správcem, dále pak v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy (např. pro daňové doklady apod.).

 

Osobní údaje získané z Vašeho uživatelského účtu Správce zpracovává po dobu využívání služeb Správce a 5 let po jeho zrušení.

 

V případech, kdy Správce zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, činí doba zpracování 20 let, popř. skončí dříve odvoláním Vašeho souhlasu. To platí i v případě zasílání obchodních sdělení na základě Vašeho souhlasu.

 

Přístup a předání osobních údajů

 

Přístup k osobním údajům mají zaměstnanci Správce, kteří přístup k nim potřebují pro výkon své činnosti.

 

Dalším, třetím, osobám Správce poskytne osobní údaje:

 

 • pokud je to nezbytné pro plnění kupní smlouvy,
 • pokud k tomu má Správce udělen souhlas,
 • je-li to vyžadováno nebo povoleno na základě právních předpisů.

 

Třetími osobami, které takto mohou získat osobní údaje, jsou např. dopravci, poskytovatelé účetních služeb, poskytovatelé služeb v oblasti informačních systémů, poskytovatel e-shopu, poskytovatelé právních služeb, orgány veřejné moci apod.

 

 1. Informace o právech subjektů údajů

 

Právo na přístup

 

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a další související informace specifikované právními předpisy, a to konkrétně právo získat:

 

 • potvrzení, zda Správce zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje, nebo kritéria pro její stanovení, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu

 

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce osobní údaje, které zpracovává, opravil, pokud jsou nepřesné, či doplnil neúplné osobní údaje.

 

Právo na výmaz

 

V případech stanovených v čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování.

 

Právo na omezení zpracování

 

V případech stanovených v čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení podnětu.

 

Právo na přenositelnost

 

V případech stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci.

 

Právo odvolat souhlas

 

V případech, kdy Správce osobní údaje zpracovává na základě souhlasu, je subjekt údajů oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu ani na zpracování z jiných důvodů.

 

Právo vnést námitku

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. Dále má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu.

 

Výše uvedené námitky může subjekt údajů vznést vůči Správci. Právo vznést námitku je upraveno v čl. 21 GDPR.

 

Právo obrátit se na dozorový orgán se stížností

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

 • Pokud máte jakékoliv dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo, využijte, prosím, výše uvedený kontakt na Správce.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

ABSURDO s.r.o.
Pod Altánem 9/105
100 00 Praha 10
IČ: 24127591, DIČ: CZ24127591

tel.: 777 269 454

info@absurdo.eu